E-Mail Ẩn Danh trong Vài Nốt Nhạc

Tự động nhấp vào liên kết đăng ký
Hỗ trợ HTML
Nguồn cấp RSS cho mọi hộp thư
Bí danh nâng cao tính ẩn danh

Email dùng một lần là tốt nhất. Bất cứ khi nào bạn cần đăng ký trên một trang web và bạn không muốn cung cấp địa chỉ email chính của mình, hãy sử dụng bất kỳ địa chỉ @mailnesia.com. Các liên kết xác minh email được truy cập tự động trong nền để xác thực tài khoản ngay lập tức!

Nó giống như các dịch vụ email trực tuyến khác, nhưng không có đăng ký hoặc mật khẩu ở đây. Mọi email đến đều được chấp nhận và bất kỳ ai biết tên người nhận đều có thể xem được.

Tránh SPAM, email thương mại không được yêu cầu và các bản tin bằng cách sử dụng mailnesia.com địa chỉ email tạm thời trên các trang web, sổ lưu bút, diễn đàn, khi viết bình luận hoặc bất cứ khi nào cần địa chỉ email. Chỉ chia sẻ địa chỉ email thực của bạn với những người bạn biết và tin tưởng.

Không được gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào ở đây (như tài chính, ngân hàng trực tuyến) vì bất kỳ ai cũng có thể đọc nó sau khi đoán ra tên hộp thư của bạn!